ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η πιο σημαντική πρόκληση της διαχείρισης έργων είναι η επίτευξη όλων τον στόχων τους βασισμένη επάνω στο τρίγωνο της διαχείρισης έργων (πεδίο εφαρμογής, χρόνος και κόστος).

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εκπλήρωση των στόχων και των σκοπών ενός έργου στο πλαίσιο του τρίπτυχου στόχος – χρόνος – κόστος αποτελεί την πρωταρχική και ταυτόχρονα την πιο σημαντική πρόκληση της διαχείρισης έργων. Η δεύτερη και πιο φιλόδοξη πρόκληση που αφορά στη διαχείριση έργων είναι η βέλτιστη κατανομή και η ενσωμάτωση των διαθέσιμων πόρων στις επιμέρους διεργασίες του πρωταρχικού έργου με σκοπό την ταύτιση με τους προκαθορισμένους στόχους.

Η Apogee Information Systems παρέχει μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που αναλαμβάνουν τον καθορισμό και την ολοκλήρωση των στόχων, την ιεράρχηση των διεργασιών, την αντιμετώπιση κινδύνων, την διαχείριση κόστους, την βελτιστοποίηση συνεργατικών διαδικασιών και την εκτέλεση έργων βασισμένων σε επιμέρους διεργασίες χρησιμοποιώντας κορυφαίες τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης έργων.

Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η σίγουρη έκβαση του επιθυμητού αποτελέσματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Apogee παρέχει μια ξεκάθαρη διαδρομή για αξιόπιστη και αποδοτική παράδοση  ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Συγκεκριμένη στρατηγική, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του κάθε πελάτη
  • Προκαθορισμός απαιτήσεων
  • Διαχείριση έργου και συμβουλευτική κόστους
  • Παράδοση έργου
  • Διατήρηση έργου